X

Certificate of standard conformity, regulation of product and construction materials standards

Trong xu thế toàn cầu hoá, chất lượng sản phẩm là nhân tố tạo thương hiệu cho các nhà sản xuất. Có nhiều hình thức để khẳng định chất lượng sản phẩm: có thể thông qua quảng cáo trên nhãn sản phẩm hay trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy…
Shares:

Trong xu thế toàn cầu hoá, chất lượng sản phẩm là nhân tố tạo thương hiệu cho các nhà sản xuất. Có nhiều hình thức để khẳng định chất lượng sản phẩm: có thể thông qua quảng cáo trên nhãn sản phẩm hay trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy…

Các bạn có thể truy cập vào đây để biết thêm thông tin.